Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.surfwave.pl określający zasady zawierania umów sprzedaży między Kupującym, a Sprzedającym wraz z informacją o podmiocie realizującym umowę sprzedaży jak i prawach Konsumenta wynikających z jej zawarcia

Spis treści

 1. Informacje ogólne
 2. § Definicje
 3. § Wymogi techniczne
 4. § Dostawa i płatności
 5. § Zwroty i reklamacje
 6. § Dane osobowe
 7. § Postanowienia końcowe
§ Informacje ogólne

Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie sklepu działającym pod domeną www.surfwave.pl jest firma MGS Marcin Grzymisławski z siedzibą przy ulicy Józefa Łęgowskiego 32, 84-200 Wejherowo wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych pod numerem Regon: 300666008

§ Definicje
 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 5. Towar – rzecz ruchoma, będąca w ofercie Sklepu Internetowego, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sklepem a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 7. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.surfwave.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 9. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
§ Wymogi techniczne

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest: urządzenie z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ Dostawa i płatności
 1. Wysyłka
  1. Realizacja zamówienia i wysyłka następuje w ciągu 2, do 7 dni roboczych liczonych od momentu zaksięgowania wpłaty za złożone zamówienie na rachunku bankowym sklepu.W przypadku wybrania formy płatności: „za pobraniem” czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia jego złożenia.
  1. W przypadku zamówień przekraczających wartość 300,00zł brutto paczki objęte są darmową wysyłką i dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub Inpost S.A – paczkomaty.
  2. Koszty wysyłki:
   • 0zł – przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy przy ulicy Józefa Łęgowskiego w Wejherowie (odbiór możliwy po ówczesnym uzgodnieniu termin).
   • 16,99 zł – paczkomat Inpost
   • 14,00 zł – Poczta Polska
   • 16,00 zł – kurier (przedpłata)
  1. W przypadku braku towaru na magazynie Sklep zastrzega sobie prawo o wydłużenie czasu realizacji zamówienia o dodatkowe 14 dni roboczych. W takim przypadku Klient zostanie o tym fakcie poinformowany telefonicznie lub drogą elektroniczną w ciągu 2 dni od dnia złożenia zamówienia.
 1. Płatności

Klient może wybrać jedną z poniższych form płatności

 • Pobranie (płatność przy odbiorze)
 • System Przelewy24 (szybki przelew)
 • BLIK
 • Karta kredytowa lub debetowa
 • Przelew na rachunek bankowy prowadzony w walucie PLN: Santander Bank S.A 59 1090 1346 0000 0001 0029 9858
§ Zwroty i reklamacje
 1. Reklamacje
  1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady lub uszkodzenia towaru o którym nie było mowy w opisie produktu zamieszczonym na stronie sklepu, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą drogą mailową na adres biuro@surfwave.pl w celu ustalenia sposobu dalszego postępowania.
  2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych muszą zawierać niezbędne do jej rozpatrzenia dane w szczególności imię i nazwisko zamawiającego, numer zamówienia, nazwę reklamowanego towaru oraz opis przedmiotu reklamacji.
  3. Jeżeli otrzymany przez Klienta towar posiada wady lub uszkodzenia powstałe podczas transportu, może on zostać odesłany przez Klienta na adres sklepu.
  4. W przypadku reklamacji koszt odesłania i wysłania towaru ponosi sprzedawca towaru.
  5. W przypadku uznania reklamacji sklep dokonuje wymiany uszkodzonego produktu na nowy, a gdy ten sposób załatwienia reklamacji nie jest możliwy dokonuje zwrotu zapłaconej przez Klienta kwoty. Podstawą otrzymania zwrotu pieniędzy jest odesłanie do sprzedawcy podpisanej korekty faktury sprzedaży lub paragonu.
  6. Wszelkie reklamację zgłoszone w sposób prawidłowy zgodnie z pkt.2 będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia, a o ich wyniku sklep będzie kontaktował się na adres mailowy zgodnie z reklamowanym zamówieniem.
  7. W przypadku wymiany lub reklamacji zakupionego towaru Klient proszony jest o kontakt mailowy lub telefoniczny ze sprzedającym w celu ustalenia dalszego toku postępowania.
 2. Zwrot towarów
  1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu.
  2. Zwrotowi nie podlegają świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie można odstąpić.
  3. W przypadku zwrotu towaru Klient proszony jest o przesłanie drogą mailową na adres biuro@surfwave.pl lub pocztową w formie pisemnej na adres MGS Marcin Grzymisławski ul. Józefa Łęgowskiego 32 w Wejherowie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, który stanowi załącznik do ustawy prawa konsumenckiego, na formularzu odstąpienia od umowy zamieszczonym jest jako załącznik nr 2 do przedmiotowego regulaminu lub w innej formie zgodnej z prawem konsumenckim.
  4. Sklep zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów.
  5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów i zwrócony zostanie koszt wysyłki najtańszej dostępnej formy dostawy oferowanej przez sklep dla zakupionych towarów.
  6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
  7. Klient ma obowiązek zwrócić towary niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem.
§ Dane Osobowe
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera „polityka prywatności” zamieszczona w Sklepie.
§ Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z dnia 25 listopada 2015 r.(Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 3. Formularz zwrotu towaru dostępny jest pod likiem: formularz zwrotu