Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.surfwave.pl określający zasady zawierania umów sprzedaży między Kupującym, a Sprzedającym wraz z informacją o podmiocie realizującym umowę sprzedaży jak i prawach Konsumenta wynikających z jej zawarcia

Spis treści

 1. Informacje ogólne
 2. § Definicje
 3. § Wymogi techniczne
 4. § Dostawa i płatności
 5. § Zwroty i reklamacje
 6. § Dane osobowe
 7. § Postanowienia końcowe
§ Informacje ogólne

Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie sklepu działającym pod domeną www.surfwave.pl jest firma MGS Marcin Grzymisławski z siedzibą przy ulicy Józefa Łęgowskiego 32, 84-200 Wejherowo wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych pod numerem Regon: 300666008

§ Definicje
 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 5. Towar – rzecz ruchoma, będąca w ofercie Sklepu Internetowego, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sklepem a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 7. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.surfwave.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 9. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
§ Wymogi techniczne

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest: urządzenie z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ Dostawa i płatności
 1. Wysyłka
  1. Realizacja zamówienia i wysyłka następuje w ciągu 2, do 7 dni roboczych liczonych od momentu zaksięgowania wpłaty za złożone zamówienie na rachunku bankowym sklepu.W przypadku wybrania formy płatności: „za pobraniem” czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia jego złożenia.
  1. W przypadku zamówień przekraczających wartość 300,00zł brutto paczki objęte są darmową wysyłką i dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub Inpost S.A – paczkomaty.
  2. Koszty wysyłki:
   • 0zł – przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy przy ulicy Józefa Łęgowskiego w Wejherowie (odbiór możliwy po ówczesnym uzgodnieniu termin).
   • 16,99 zł – paczkomat Inpost
   • 14,00 zł – Poczta Polska
   • 16,00 zł – kurier (przedpłata)
  1. W przypadku braku towaru na magazynie Sklep zastrzega sobie prawo o wydłużenie czasu realizacji zamówienia o dodatkowe 14 dni roboczych. W takim przypadku Klient zostanie o tym fakcie poinformowany telefonicznie lub drogą elektroniczną w ciągu 2 dni od dnia złożenia zamówienia.
 1. Płatności

Klient może wybrać jedną z poniższych form płatności

 • Pobranie (płatność przy odbiorze)
 • System Przelewy24 (szybki przelew)
 • BLIK
 • Karta kredytowa lub debetowa
 • Przelew na rachunek bankowy prowadzony w walucie PLN: Santander Bank S.A 59 1090 1346 0000 0001 0029 9858
§ Zwroty i reklamacje
 1. Reklamacje
  1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady lub uszkodzenia towaru o którym nie było mowy w opisie produktu zamieszczonym na stronie sklepu, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą drogą mailową na adres biuro@surfwave.pl w celu ustalenia sposobu dalszego postępowania.
  2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych muszą zawierać niezbędne do jej rozpatrzenia dane w szczególności imię i nazwisko zamawiającego oraz opis przedmiotu reklamacji.
  3. Jeżeli otrzymany przez Klienta towar posiada wady lub uszkodzenia powstałe podczas transportu, może on zostać odesłany przez Klienta na adres sklepu.
  4. W przypadku reklamacji koszt odesłania i wysłania towaru ponosi sprzedawca towaru.
  5. W przypadku uznania reklamacji sklep dokonuje wymiany uszkodzonego produktu na nowy, a gdy ten sposób załatwienia reklamacji nie jest możliwy dokonuje zwrotu zapłaconej przez Klienta kwoty. Podstawą otrzymania zwrotu pieniędzy jest odesłanie do sprzedawcy podpisanej korekty faktury sprzedaży lub paragonu.
  6. W przypadku wymiany lub reklamacji zakupionego towaru Klient proszony jest o kontakt mailowy lub telefoniczny ze sprzedającym w celu ustalenia dalszego toku postępowania.
 2. Zwrot towarów
  1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu.
  2. Zwrotowi nie podlegają świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie można odstąpić.
  3. W przypadku zwrotu towaru Klient proszony jest o przesłanie drogą mailową na adres biuro@surfwave.pl lub pocztową w formie pisemnej na adres MGS Marcin Grzymisławski ul. Józefa Łęgowskiego 32 w Wejherowie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, który stanowi załącznik do ustawy prawa konsumenckiego, na formularzu odstąpienia od umowy zamieszczonym jest jako załącznik nr 2 do przedmiotowego regulaminu lub w innej formie zgodnej z prawem konsumenckim.
  4. Sklep zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów.
  5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów i zwrócony zostanie koszt wysyłki najtańszej dostępnej formy dostawy oferowanej przez sklep dla zakupionych towarów.
  6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
  7. Klient ma obowiązek zwrócić towary niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem.
§ Dane Osobowe
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera „polityka prywatności” zamieszczona w Sklepie.
§ Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z dnia 25 listopada 2015 r.(Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 3. Formularz zwrotu towaru dostępny jest pod likiem: formularz zwrotu